Algemene Voorwaarden

Art. 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Slotenmaker Noord: de onderneming die onder handelsnaam Slotenmaker Noord staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 74682490. De onderneming staat ingeschreven op Lammerstraat 15, 8921 PS te Leeuwarden. Klant: natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Slotenmaker Noord in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Art. 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Slotenmaker Noord goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de klant levert.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Slotenmaker Noord en de klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2.5 De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde gewijzigd worden en gelden onder voorbehoud van druk- en typfouten.

Art. 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen worden van Slotenmaker Noord zijn vrijblijvend, tenzij door Slotenmaker Noord schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 Wanneer er op welke wijze dan ook (telefonisch, per e-mail of anderszins) vanuit de klant is gecommuniceerd over een gerichte actie, inclusief locatie en tijd, is er sprake van een opdracht/bestelling.

3.3 Een opdracht/bestelling dient uitdrukkelijk door Slotenmaker Noord te worden aanvaard. Slotenmaker Noord behoudt zich het recht voor om een bestelling/opdracht te weigeren of te voltooien wanneer het naar de mening van Slotenmaker Noord onzeker is of het werk naar behoren kan worden uitgevoerd.

3.4 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Slotenmaker Noord verstrekte gegevens waarop Slotenmaker Noord zijn aanbiedingen heeft gebaseerd. De klant is gehouden om eventuele (meer)kosten die direct of indirect voortvloeien uit enige onjuistheid of onvolledigheid van de door de klant verstrekte informatie te voldoen. Wanneer een door Slotenmaker Noord aanvaarde opdracht/bestelling niet kan worden uitgevoerd of voltooid als gevolg van een onjuistheid of onvolledigheid in de door de klant verstrekte informatie, blijft de klant de overeengekomen vergoeding in zijn geheel schuldig.

Art. 4 Prijs en betaling

4.1 De kosten op de website van Slotenmaker Noord zijn de basisvergoedingen exclusief materiaal kosten (zoals nieuwe sloten of vergrendelingsproducten) en BTW. Prijzen kunnen variëren vanwege de complexiteit van een bepaalde opdracht/bestelling.

4.2 Slotenmaker Noord kan niet aan haar offerte/orderbevestiging worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de offerte/orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Wanneer de prijs hoger uitvalt dan de basisvergoeding vanwege de complexiteit van de opdracht/bestelling of vanwege andere reden, zal de klant daarover worden geïnformeerd voordat de opdracht wordt uitgevoerd. Wanneer de klant niet akkoord gaat met de hogere prijs zal Slotenmaker Noord de opdracht niet uitvoeren en blijft de basisvergoeding onverkort en volledig verschuldigd.

4.4 Wanneer de klant niet akkoord gaat met de door Slotenmaker Noord voorgenomen werkmethode (bijvoorbeeld omdat die methode tot schade kan leiden) de Slotenmaker Noord de opdracht niet uitvoeren en blijft de basisvergoeding onverkort en volledig verschuldigd.

4.5 Bij het plaatsen van een noodopdracht (spoedservice, zonder vooraf geboekte afspraak) is de klant hoe dan ook de basisvergoeding verschuldigd, ook in geval van latere annulering van de opdracht. Kosteloze annulering van een vooraf geboekte afspraak is mogelijk tot 2 uur voor de afspraak. Bij latere annulering wordt de basisvergoeding in rekening gebracht.

4.6 Het aan Slotenmaker Noord verschuldigde bedrag dient direct te worden betaald, tenzij Slotenmaker Noord instemt met een (door Slotenmaker Noord te bepalen) betalingstermijn.

4.7 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de klant, zonder dat een dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien de klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Slotenmaker Noord de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De in rekening te brengen buitengerechtelijke kosten bedragen 15%, met een minimum van €40, over het openstaande bedrag. Het voorgaande laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Slotenmaker Noord onverlet.

Art. 5 Verplichtingen van de klant

5.1 De klant staat ervoor in dat hij gerechtigd is om toegang te krijgen tot en/of wijzigingen aan te brengen in de sloten van de/het betreffende voertuig(en), kluis/kluizen, en/of elk ander object waarop de opdracht/bestelling betrekking heeft.

5.2 De klant aanvaard volledige aansprakelijkheid voor (onder meer) het openbreken van gesloten of vergrendelde sloten en/of het veranderen van sloten en/of het installeren van nieuwe sloten en/of andere beveiligingsproducten door Slotenmaker Noord.

5.3 De klant zal Slotenmaker Noord volledig vrijwaren voor enige aanspraken van derden jegens Slotenmaker Noord in verband de door de klant geplaatste opdracht/bestelling.

5.4 De klant is gehouden om aan Slotenmaker Noord een geldig ID-bewijs en een bewijs van adres/eigendom te tonen, bij gebreke waarvan Slotenmaker Noord gerechtigd is zijn werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. In het laatste geval blijft de klant overeengekomen vergoeding onverkort verschuldigd.

5.5 Wanneer de klant niet in staat of bereid is om een geldig ID-bewijs en een bewijs van adres/eigendom te tonen, kan Slotenmaker Noord de politie informeren en ter plekke aanwezig blijven totdat de politie is gearriveerd.

Art. 6 Rechten & aansprakelijkheid van Slotenmaker Noord

6.1 Slotenmaker Noord behoudt zich het recht voor dienstverlening voor wie dan ook zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 6.2 De aansprakelijkheid van Slotenmaker Noord wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

6.3 Slotenmaker Noord is hoe dan ook niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder mede wordt begrepen gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant.

Art. 7 Overmacht

7.1 Slotenmaker Noord is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Slotenmaker Noord daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: (I) overmacht van toeleveranciers van Slotenmaker Noord, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan Slotenmaker Noord zijn voorgeschreven, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de klant aan Slotenmaker Noord is voorgeschreven, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoringen, (VI) Storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (VII) oorlog en terrorisme en (VIII) algemene vervoersproblemen.

Art.8 Wijzigingen en meerwerk

8.1 Indien Slotenmaker Noord op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen opdracht/bestelling vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Slotenmaker Noord. Slotenmaker Noord is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Art. 9 Voorbehoud van eigendom

9.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Slotenmaker Noord totdat alle bedragen die de klant aan Slotenmaker Noord op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Slotenmaker Noord zijn voldaan.

Art. 10 Telefoongespreken

1o.1 Telefoongesprekken tussen de klanten en Slotenmaker Noord kunnen worden opgenomen voor trainingen en juridische doeleinden. De klant gaat hiermee akkoord.

Art. 11 Privacy

11.1 De privacyverklaring is te vinden on het kopje Privacy op de webpagina.

Art. 12 Toepasselijk recht

12.1 Op elke overeenkomst tussen Slotenmaker Noord en klant is Nederlands recht van toepassing.